Littérature basque

Littérature basque

 • ECTS

  6 crédits

 • Composante

  Collège Etudes Européennes et Internationales (EEI)

Description

Ce cours entend présenter la production littéraire basque du début du XXe siècle à sa fin, à travers l’étude de trois ouvrages complets et de passages d’ouvrages représentatifs de son évolution. Au second semestre nous nous attacherons à étudier le processus de modernisation de la littérature basque impulsé par les différentes générations d’auteurs qui se succèdent tout au long du XXe siècle (poètes d’avant-guerre, hétérodoxes, génération de 64). Le cours magistral prendra la forme d’une histoire des idées littéraires, illustrée par les trois œuvres mises au programme, tandis que les travaux dirigés serviront à analyser des textes courts selon la méthodologie de l’explication de texte. Ce sera l’occasion de nous interroger sur le concept de modernité littéraire, son articulation avec le modernisme et sa relativité dans le contexte des littératures périphériques (diglossie, situation de domination, problématique du retard culturel…). Ce sera également l’occasion de réfléchir à l’évolution de la figure de l’écrivain et de statut au Pays Basque.

Ikasgai honen helburua 1910etik 1989ra arteko euskarazko ekoizpen literarioa aurkeztea izanen da. Bidenabar, aro horretako hiru obra osorik irakurriko eta landuko dira, baita euskal literaturaren garapena ulertzeko garrantzizkoak diren hainbat beste obraren pasarte edo zatiak. Bigarren seihilekoan, euskal literaturaren modernizazio prozesua aztertuko da eta bereziki prozesu horretan parte hartu duten belaunaldi ezberdinen ekarpenak (Etxeparen « Mirikua », gerraurreko olerkariak, gerraosteko heterodoxoak, 64eko belaunaldia…). Kurtsoaren zati magistralak ideia eta forma literarioen historia baten itxura hartuko du, hautaturiko bi obra nagusiek ilustrazio gisa balioko dutelarik. Bestalde, lan praktikoek testu laburragoak lantzeko balioko dute lerroz-lerroko irakurketaren metodologiari jarraiki (close reading). Modernitate literarioaren kontzeptua galdezkatuko da, modernismoa eta modernitatea desberdinduko dira eta modernitatearen erlatibotasunari buruzko gogoeta eginen da, beti ere literatura periferikoen kontestua aintzat hartuz (diglosia, menperakuntza egoera, atzerapenaren kezka…). Euskal idazlearen figuraren eta estatusaren bilakaerari ere arreta eskainiko zaio bidenabar.

Lire moins

Heures d'enseignement

 • Littérature basqueCours Magistral31h
 • Littérature basqueTravaux Dirigés11h

Contrôle des connaissances

SESSION 1 : contrôle continu (40%) et examen final (60%). Examen terminal sous forme de dissertation ou de commentaire composé (devoir en temps limité d’une durée de 4 heures) et contrôle continu sous forme d’explication de texte (à l’oral) et d’un devoir écrit par semestre préparé à la maison (dissertation).

SESSION 2 : écrit 4h.

 

1. SESIOA : kontrol jarraikia (%50) eta bukaerako azterketa (4 oren) (%50).

2. SESIOA: 4 oreneko azterketa idatzia

Lire moins

Syllabus

Textes au programme :

 • Jon Mirande. Haur besoetakoa
 • Gabriel Aresti, Harri eta herri, 1964.
 • Ramon Saizarbitoria, 100 metro, 1974.
Lire moins

Informations complémentaires

Lectures préparatoires :

 • Inaki Aldekoa, Mendebaldea eta narraziogintza, Erein, 1998.
 • Jon Kortazar, Euskal literatura XX. mendean, Prames, 2000.
 • Ur Apalategi (koord.), Belaunaldiak auzitan, Utriusque vasconiae, 2005.
Lire moins

Compétences visées

 • Maitriser la langue basque à l'oral et à l'écrit.
 • Chercher, utiliser, analyser, synthétiser tout type de documentation et d’information en relation avec la littérature, la culture et l’histoire.
 • Etudier de façon critique la tradition littéraire basque, et résoudre des problématiques théoriques et pratiques de ces domaines.
 • Décrire et analyser de façon approfondie les différentes périodes, auteurs et œuvres de la littérature basque et étudier de façon critique les œuvres basques dans le contexte des littératures des langues voisines et des théories de la littérature.
 • Étudier et analyser un texte littéraire, une production culturelle ou un document historique en employant les arguments adéquats et en les structurant avec précision. Pour cela, recourir aux outils, méthodes et théories de la critique littéraire ou de l'histoire.
 • Maîtriser les différents types d’exercices d’usage dans les analyses littéraires.
 • Savoir transmettre à un public spécialisé des informations et des connaissances au sujet de la littérature basque.

 

 • Euskara ahoz eta idatziz zuzen eta egoki erabiltzea.
 • Literaturarekin, kulturarekin eta historiarekin zerikusia duen dokumentazio eta informazio mota oro aurkitu, erabili, aztertu, laburbiltzea.
 • Euskararen literatura-tradizioa kritikoki aztertzea eta eremu horietako problema teoriko eta praktikoak ebaztea.
 • Euskal Literaturako aroak, egileak eta lanak sakontasunez deskribatzea eta aztertzea eta inguruko literaturaren eta literatura-teorien testuinguruan euskal lanak modu kritikoan baloratzea.
 • Literatura, kultura-ekoizpen bat edo dokumentu historiko bat landu, aztertu eta azaltzeko beharrezkoak diren argudioak era egituratu eta zehatzean osatzea, eta, horretarako, literatura-kritikaren edo historiaren berezko teoria, metodo eta baliabideetan oinarritzea.
 • Obra literarioen aztertzeko ariketak menperatzea.
 • Euskal literaturari buruzko hainbat informazio eta ezagutza mota publiko espezializatuari transmititzen jakitea.
Lire moins