Littérature basque

Littérature basque

 • ECTS

  5,25 crédits

 • Composante

  Collège Etudes Européennes et Internationales (EEI)

Description

«Le champ littéraire basque dans l’espace littéraire global: 1989-2020 »

L’internationalisation de la littérature basque consécutive à la reconnaissance et aux multiples traductions de l’œuvre de Bernardo Atxaga va durablement modifier les conditions de la vie littéraire durant les décennies suivantes. Le cours magistral prendra la forme d’une histoire des idées et des formes littéraires, illustrée par les deux œuvres mises au programme, tandis que les travaux dirigés serviront à analyser des textes courts selon la méthodologie de l’explication de texte. Le cours va s’attacher à décrire toutes les modifications structurelles entraînées par l’accès soudain des œuvres basques au marché international (renforcement des institutions littéraires, modification des ambitions et des stratégies tant auctoriales qu’éditoriales, hégémonie du roman, apparition d’une littérature commerciale, place de la traduction et de l’autotraduction, émergence de la production féminine, débat autour du canon littéraire, etc.). Sur un plan thématique on s’attachera à étudier la façon dont la question centrale et structurante du conflit politique basque a été reformulée, contestée, mixée ou supplantée par des questions identitaires alternatives ou intersectionnelles (sexualité, genre, …).

 

« Euskal esparru literarioa espazio literario globalarne baitan : 1989-2020 »

Bernardo Atxagaren ezagupen eta itzulpen anitzen ondoriozko euskal literaturaren nazioarteratzeak iraunkorki aldatuko ditu euskal bizitzaren baldintza ondorengo hamarkadetan. Kurtsoaren alderdi teorikoak ideia eta forma literarioen historia baten itxura hartuko du, programan jarritako bi obra giltzarriren azterketak ilustratua. Lan praktikoa testu laburragoak ala pasarteak aztertzeko baliatuko da, lerroz-lerroko irakurketaren metodoari jarraiki. Kurtsoaren helburuetako bat izango da argitan jartzea eta deskribatzea euskarazko obren bat-bateko nazioarteko merkaturatzeak eragingo dituen aldaketa estrukturalak (erakunde literarioen sendotzea, autore eta editoreen estrategia nahiz anbizioen aldaketak, itzulpenaren eta autoitzulpenaren toki berriak, eleberriaren hegemonia, emakumezkoen ekoizpenaren loratzea, kanonaren inguruko eztabaida, eta abar). Maila tematikoan aztertuko dugu nola euskal gatazkaren gai nagusi eta egituratzailearen parean beste gai batzuk agertzen diren (sexualitatea, generoa, …), konkurrentzia eginez edo gai nagusiarekin uztartuz. Identitatearen ikuspegi alternatiboak agertuko dira eta intersekzionalitatearen galdera pausatuko da, konestu horretan.

Lire moins

Heures d'enseignement

 • Littérature basqueCours Magistral31h
 • Littérature basqueTravaux Dirigés11h

Contrôle des connaissances

SESSION 1 contrôle continu (50%) et examen final (écrit de 4h) (50%).

SESSION 2 : écrit de 4h.

1. SESIOA kontrol jarraikia (%50) eta bukaerako azterketa (4 oren) (%50).

2. SESIOA: 4 oreneko azterketa idatzia.

Lire moins

Informations complémentaires

Lectures préparatoires : 

Iban Zaldua, Obabatiko tranbia. Zenbait gogoeta euskal literaturaz. 1989-2001, Alberdania, 2002.

Joseba Gabilondo, Nazioaren hondarrak, EHU, 2006.

Ibon Egana (koord.), Desira desordenatuak, Utriusque vasconiae, 2010.

Ur Apalategi, L’autre écrivain basque, Paris, L’Harmattan, 2013.

Ibai Atutxa, Kanonaren gaineko nazioaz, Utriusque Vasconiae, 2012.

Jon Kortazar, Postmodernitatea euskal kontagintzan, Urtriusque Vasconiae, 2007.

Lire moins

Compétences visées

 • Chercher, utiliser, analyser, synthétiser tout type de documentation et d’information en relation avec la littérature, la culture et l’histoire.
 • Etudier de façon critique la tradition littéraire basque, et résoudre des problématiques théoriques et pratiques de ces domaines.
 • Décrire et analyser de façon approfondie les différentes périodes, auteurs et œuvres de la littérature basque et étudier de façon critique les œuvres basques dans le contexte des littératures des langues voisines et des théories de la littérature.
 • Mettre en lien l’histoire, la culture et la langue, en analysant les processus évolutifs de chacun.
 • Étudier et analyser un texte littéraire, une production culturelle ou un document historique en employant les arguments adéquats et en les structurant avec précision. Pour cela, recourir aux outils, méthodes et théories de la critique littéraire ou de l'histoire.
 • Maîtriser les différents types d’exercices d’usage dans les analyses littéraires.
 • Savoir transmettre à un public spécialisé des informations et des connaissances au sujet de la littérature basque.
 • Produire des textes académiques en langue basque.

 

 • Literaturarekin, kulturarekin eta historiarekin zerikusia duen dokumentazio eta informazio mota oro aurkitu, erabili, aztertu, laburbiltzea.
 • Euskararen literatura-tradizioa kritikoki aztertzea eta eremu horietako problema teoriko eta praktikoak ebaztea.
 • Euskal Literaturako aroak, egileak eta lanak sakontasunez deskribatzea eta aztertzea eta inguruko literaturaren eta literatura-teorien testuinguruan euskal lanak modu kritikoan baloratzea.
 • Historia, kultura eta hizkuntzaren arteko loturen egitea, haien bilakaerak aztertuz.
 • Literatura, kultura-ekoizpen bat edo dokumentu historiko bat landu, aztertu eta azaltzeko beharrezkoak diren argudioak era egituratu eta zehatzean osatzea, eta, horretarako, literatura-kritikaren edo historiaren berezko teoria, metodo eta baliabideetan oinarritzea.
 • Obra literarioen aztertzeko ariketak menperatzea.
 • Euskal literaturari buruzko hainbat informazio eta ezagutza mota publiko espezializatuari transmititzen jakitea.
 • Testu akademikoak euskaraz ekoiztea.
Lire moins

Bibliographie

Textes au programme :

Juanjo Olasagarrre, Ezinezko maletak, Susa, 2004.

Danele Sarriugarte Erraiak, Ekar, 2015.

 

Lire moins