Histoire de la langue basque

Histoire de la langue basque

 • ECTS

  5,25 crédits

 • Composante

  Collège Etudes Européennes et Internationales (EEI)

Objectifs

Ce cours a pour objectif de connaître l’histoire de la langue basque au sens le plus strict du terme (à partir de ses premiers témoignages écrits). Celle-ci est d’ailleurs abordée de façon chronologique, et articulée selon la périodisation de Lakarra : l’Aquitain (I-III siècles ap. JC), le basque du Moyen-Age (IX-XII), le basque archaïque (1400-1600), le basque ancien (1600-1745), le premier basque moderne (1745-1891), le second basque moderne (1891-1968), le basque unifié (1968-). A chaque période, une description minutieuse de l’histoire externe (contexte sociopolitique, culturel, littéraire) et interne (description synchronique) de la langue basque est effectuée. L’étude philologique des textes de chaque époque occupe une place centrale. Elle permet d’aborder de façon beaucoup plus concrète les différentes synchronies de la langue basque et de révéler les difficultés auxquelles se trouvent habituellement confrontés les philologues (problèmes liés à la datation des textes et à leur identification dialectale, complexité d’interprétation des systèmes graphiques…). Parallèlement à cela, cette approche textuelle permet aux étudiants de prendre plus d’assurance face aux écrits anciens et de dépasser les difficultés que présentent la langue ancienne.

Ikastaro honen helburua da euskararen historia ezagutzea, historia bere zentzurik hertsienean hartuta (hots, euskararen lehen arrasto idatzietatik). Lakarraren periodizazioa gure eginik, garaiz garai aitzinatuko gara euskararen historiaren barrena: Akitaniera (K.O. I-III mendeak), Erdi Aroko euskara (VIII-XV), Euskara Arkaikoa (1400-1600), Euskara Zahar eta Klasikoa (1600-1745), Lehen Euskara Modernoa (1745-1891), Bigarren Euskara Modernoa (1891-1968), Euskara Batua (1968-). Garai bakoitzean, euskararen kanpo historia (testuinguru soziopolitikoa, kulturala, literarioa) eta barne historia (deskribapen sinkronikoa) xeheki landuko dira. Horrez gain, testuen azterketa filologikoak burutuko dira, alde batetik, euskararen sinkronia desberdinak konkretukiago hunkitzeko, eta bestetik, filologoek beren jardueran zer zailtasun motari buru egin behar dioten agerian emateko (testuen datazioa, haien kokapen dialektologikoa, sistema grafikoen interpretazioa…). Halaber, testuak ikastaroaren abiapuntu gisa hartuz, ikasleak idatzi zaharren irakurketan trebatzen dira, eta hizkuntza zaharrak dakartzan zailtasunak gainditzen ikasten dute.

Lehen lauhilabetean, Akitanieratik Euskara Arkaikora bitarteko garaiak landuko dira.

Lire moins

Heures d'enseignement

 • Histoire de la langue basqueCours Magistral28h
 • Histoire de la langue basqueTravaux Dirigés16h

Contrôle des connaissances

 SESSION 1 contrôle continu (40%) et examen final (écrit de 4h) (60%).

SESSION 2 : écrit de 4h.

1. SESIOA kontrol jarraikia (%40) eta bukaerako azterketa (3 oren) (%60).

2. SESIOA : 3 oreneko azterketa idatzia.

Lire moins

Compétences visées

 • Décrire et analyser l'évolution historique de la langue basque.
 • Mettre en lien l’histoire, la culture et la langue, en analysant les processus évolutifs de chacun.
 • Produire des textes académiques en langue basque.

 

 • Euskararen garapen historikoa deskribatzea eta analisatzea.
 • Historia, kultura eta hizkuntzaren arteko loturen egitea, haien bilakaerak aztertuz.
 • Testu akademikoak euskaraz ekoiztea.
Lire moins

Bibliographie

Igartua. I. Gorrochategui. J. & Lakarra. J. 2018. Euskararen historia. Eusko Jaurlaritza.

Trask. R. L. 1997. A History of Basque. Londres : Routledge.

Lire moins