Littérature basque

Littérature basque

 • ECTS

  5,25 crédits

 • Composante

  Collège Etudes Européennes et Internationales (EEI)

Description

« Autonomisation du champ littéraire basque: 1975-1989 »

Ce cours entend présenter la production littéraire basque de 1975 à 1989, période courte mais intense durant laquelle le champ littéraire basque se restructure autour de la lutte pour son autonomisation. Le cours magistral prendra la forme d’une histoire des idées et des formes littéraires, illustrée par les deux œuvres mises au programme, tandis que les travaux dirigés serviront à analyser des textes courts selon la méthodologie de l’explication de texte. Dans un contexte historique marqué par la fin de la dictature franquiste et l’assouplissement du monoculturalisme républicain français, le champ littéraire se trouve tiraillé entre deux conceptions opposées de la figure de l’écrivain et de ce que doit être la littérature en basque. Face à une conception engagée de type sartrien adossée à un idéal indépendantiste, une nouvelle conception émerge qui prône l’autonomisation de la littérature vis-à-vis de l’emprise du champ politique. Les débats récurrents et la forte polarisation du champ se produit alors que les conditions socio-linguistiques de la production littéraire évoluent rapidement (émergence d’un lectorat scolaire alphabétisé en basque, modernisation du monde de l’édition littéraire, etc.). Tout cela aboutit à un renouvellement des formes et des thèmes littéraires

 

Euskal esparru literarioaren autonomizatzea: 1975-1989”

Kurtso honek 1975-1989 aroko ekoizpen literarioa aurkeztea du xede, periodo labur bezain intentsoa zeinetan euskal esparru literarioa berregituratzen den bere autonomizatzearen inguruko borrokaren inguruan. Kurtsoaren alderdi teorikoak ideia eta forma literarioen historia baten itxura hartuko du, programan jarritako bi obra giltzarriren azterketak ilustratua. Lan praktikoa testu laburragoak ala pasarteak aztertzeko baliatuko da, lerroz-lerroko irakurketaren metodoari jarraiki. Diktatura frankistaren amaierak zein frantses errepublikaren monokulturalismoaren biguntzeak markaturiko kontestu historiko batean euskal esparru literarioa erdibiturik eta urraturik aurkitzen da idazlearen nahiz euskarazko literaturaren kontzepzio oposatuen artean. Idazle engaiatuaren kontzepzio sartrearra ideal independentista batean bermatzen da alde batetik eta bestetik literaturaren autonomiaren ideia defenditzen duen belaunaldi berri bat agertzen da, esparru politikoaren dominazioa arbuiatzen duena. Eztabaida errepikatuak eta esparru literarioaren polarizazio bortitza gertatzen dira euskarazko ekoizpenaren baldintza sozio-linguistikoak abiada handian aldatzen eta hobetzen ari direlarik (eskolan alfabetizatutako irakurlego berri baten agerpena, euskal argitalgintzaren modernizazioa, eta abar). Horrek guztiak gai eta forma literarioen berrikuntza bat eragiten du.

Lire moins

Heures d'enseignement

 • Littérature basqueCours Magistral31h
 • Littérature basqueTravaux Dirigés11h

Contrôle des connaissances

SESSION 1 contrôle continu (50%) et examen final (écrit de 4h) (50%).

SESSION 2 : écrit de 4h.

1. SESIOA kontrol jarraikia (%50) eta bukaerako azterketa (4 oren) (%50).

2. SESIOA: 4 oreneko azterketa idatzia.

Lire moins

Informations complémentaires

Lectures complémentaires et préparatoires : 

Ur Apalategi, La Naissance de l’écrivain basque, L’Harmattan, Paris, 2000.

Lire moins

Compétences visées

 • Chercher, utiliser, analyser, synthétiser tout type de documentation et d’information en relation avec la littérature, la culture et l’histoire.
 • Etudier de façon critique la tradition littéraire basque, et résoudre des problématiques théoriques et pratiques de ces domaines.
 • Décrire et analyser de façon approfondie les différentes périodes, auteurs et œuvres de la littérature basque et étudier de façon critique les œuvres basques dans le contexte des littératures des langues voisines et des théories de la littérature.
 • Mettre en lien l’histoire, la culture et la langue, en analysant les processus évolutifs de chacun.
 • Étudier et analyser un texte littéraire, une production culturelle ou un document historique en employant les arguments adéquats et en les structurant avec précision. Pour cela, recourir aux outils, méthodes et théories de la critique littéraire ou de l'histoire.
 • Maîtriser les différents types d’exercices d’usage dans les analyses littéraires.
 • Savoir transmettre à un public spécialisé des informations et des connaissances au sujet de la littérature basque.
 • Produire des textes académiques en langue basque.

 

 • Literaturarekin, kulturarekin eta historiarekin zerikusia duen dokumentazio eta informazio mota oro aurkitu, erabili, aztertu, laburbiltzea.
 • Euskararen literatura-tradizioa kritikoki aztertzea eta eremu horietako problema teoriko eta praktikoak ebaztea.
 • Euskal Literaturako aroak, egileak eta lanak sakontasunez deskribatzea eta aztertzea eta inguruko literaturaren eta literatura-teorien testuinguruan euskal lanak modu kritikoan baloratzea.
 • Historia, kultura eta hizkuntzaren arteko loturen egitea, haien bilakaerak aztertuz.
 • Literatura, kultura-ekoizpen bat edo dokumentu historiko bat landu, aztertu eta azaltzeko beharrezkoak diren argudioak era egituratu eta zehatzean osatzea, eta, horretarako, literatura-kritikaren edo historiaren berezko teoria, metodo eta baliabideetan oinarritzea.
 • Obra literarioen aztertzeko ariketak menperatzea.
 • Euskal literaturari buruzko hainbat informazio eta ezagutza mota publiko espezializatuari transmititzen jakitea.
 • Testu akademikoak euskaraz ekoiztea.
Lire moins

Bibliographie

 • Bernardo Atxaga, Etiopia, Pott biblioteka, 1978.
 • Joseba Sarrionandia, Narrazioak, Elkar, 1983.
Lire moins