Littérature basque

Littérature basque

 • ECTS

  6 crédits

 • Composante

  Collège Etudes Européennes et Internationales (EEI)

Description

« La refondation romantique de la littérature basque au XIXe siècle »

Ce cours entend présenter la production littéraire basque du début du XIXe siècle au début du XXe siècle à travers l’étude de deux ouvrages complets et de passages d’ouvrages représentatifs de son évolution. Le cours magistral prendra la forme d’une histoire des idées et des formes littéraires, illustrée par les deux œuvres mises au programme, tandis que les travaux dirigés serviront à analyser des textes courts selon la méthodologie de l’explication de texte (close reading). Nous aborderons la problématique identitaire d’inspiration européenne et romantique se trouvant au cœur des textes fondateurs de la littérature basque et les formes et motifs littéraires engendrés à partir de cette quête de l’âme populaire (emblèmes et symboles identitaires, paysage et mœurs, personnages archétypiques, récurrences idéologiques, formes et genres essentialisés).

 

« Euskal literaturaren birformulazio erromantikoa XIX. mendean »

Ikasgai honek XIX. mendearen hastapenetik XX. mendearen hasierara bitarteko euskal ekoizpen literarioa aurkeztu eta aztertu nahi du. Bidenabar, aro horretako bi obra osorik irakurriko eta landuko dira, baita euskal literaturaren garapena ulertzeko garrantzizkoak diren beste hainbat obraren pasarte edo zati. Kurtsoaren alderdi magistralak ideia eta forma literarioen historia baten itxura hartuko du, hautaturiko bi obra nagusiek ilustrazio gisa balioko dutelarik. Bestalde, lan praktikoek testu laburragoak lantzeko balioko dute lerroz lerroko irakurketaren metodologiari jarraiki (close reading). Euskal literaturaren garapenaren abiapuntu den inspirazio europarreko problematika identitario erromantikoa aztertuko da eta arima herrikoiaren (volksgeist) bilaketa eta eraketa prozesu horrek sorturiko forma eta eduki literarioak aintzat hartuko dira (enblema eta sinbolo identitarioak, paisaia nazionala eta ohiturak, pertsonaia arketipikoak, errekurrentzia ideologikoak, forma eta genero literario esentzializatuak).

Lire moins

Heures d'enseignement

 • Littérature basqueCours Magistral31h
 • Littérature basqueTravaux Dirigés11h

Contrôle des connaissances

 SESSION 1 : contrôle continu (50%) et examen final (50%). Examen terminal sous forme de dissertation ou de commentaire composé (devoir en temps limité d’une durée de 4 heures) et contrôle continu sous forme d’explication de texte (à l’oral) et d’un devoir écrit par semestre préparé à la maison (dissertation).

SESSION 2 : écrit de 4h.

 

1. SESIOA kontrol jarraikia (%50) eta bukaerako azterketa (4 oren) (%50).

2. SESIOA: 4 oreneko azterketa idatzia.

Lire moins

Informations complémentaires

Lecture complémentaire et préparatoire (à effectuer avant la rentrée) :

Aldekoa. I. 2008. Euskal literaturaren historia. Erein.

J.B. Orpustan, Précis d’histoire littéraire basque, 1545-1950, Izpegi, 2000.

Jon Kortazar, Diglosia eta euskal literatura, Utriusque Vasconiae, 2002.

Lire moins

Compétences visées

 • Maitriser la langue basque à l'oral et à l'écrit.
 • Chercher, utiliser, analyser, synthétiser tout type de documentation et d’information en relation avec la littérature, la culture et l’histoire.
 • Etudier de façon critique la tradition littéraire basque, et résoudre des problématiques théoriques et pratiques de ces domaines.
 • Décrire et analyser de façon approfondie les différentes périodes, auteurs et œuvres de la littérature basque et étudier de façon critique les œuvres basques dans le contexte des littératures des langues voisines et des théories de la littérature.
 • Étudier et analyser un texte littéraire, une production culturelle ou un document historique en employant les arguments adéquats et en les structurant avec précision. Pour cela, recourir aux outils, méthodes et théories de la critique littéraire ou de l'histoire.
 • Maîtriser les différents types d’exercices d’usage dans les analyses littéraires.
 • Savoir transmettre à un public spécialisé des informations et des connaissances au sujet de la littérature basque.

 

 • Euskara ahoz eta idatziz zuzen eta egoki erabiltzea.
 • Literaturarekin, kulturarekin eta historiarekin zerikusia duen dokumentazio eta informazio mota oro aurkitu, erabili, aztertu, laburbiltzea.
 • Euskararen literatura-tradizioa kritikoki aztertzea eta eremu horietako problema teoriko eta praktikoak ebaztea.
 • Euskal Literaturako aroak, egileak eta lanak sakontasunez deskribatzea eta aztertzea eta inguruko literaturaren eta literatura-teorien testuinguruan euskal lanak modu kritikoan baloratzea.
 • Literatura, kultura-ekoizpen bat edo dokumentu historiko bat landu, aztertu eta azaltzeko beharrezkoak diren argudioak era egituratu eta zehatzean osatzea, eta, horretarako, literatura-kritikaren edo historiaren berezko teoria, metodo eta baliabideetan oinarritzea.
 • Obra literarioen aztertzeko ariketak menperatzea.
 • Euskal literaturari buruzko hainbat informazio eta ezagutza mota publiko espezializatuari transmititzen jakitea.
Lire moins

Bibliographie

Elizanburu, J. B., Piarres Adame, 1888.

Txomin Agirre, Kresala [1906], Orain, 1995.

Lire moins