Littérature populaire

Littérature populaire

 • ECTS

  1,5 crédits

 • Composante

  Collège Etudes Européennes et Internationales (EEI)

Description

Ce cours permet de donner accès à la littérature populaire basque. La pastorale, les mascarades, le théâtre et la poésie improvisée seront décrits et étudiés à travers l’étude de textes écrits et sonores de ces arts essentiellement de tradition orale.

Kurtso honen helburua da euskarazko herri literaturaren oinarrien eskaintzea. Pastorala, maskaradak, antzerkigintza eta bertsularitza deskribatuak dira eta landuak idatzizko eta entzunezko testuak aztertuz.

Lire moins

Heures d'enseignement

 • Littérature populaireCours Magistral12h

Contrôle des connaissances

SESSION 1 : contrôle continu (40%), examen final (écrit 2h) (60%).

SESSION 2 : écrit 2h.

 

1. SESIOA kontrol jarraikia (%40) eta bukaerako azterketa (2 oren) (%60).

2. SESIOA: 2 oreneko azterketa idatzia.

Lire moins

Compétences visées

 • Etudier de façon critique la tradition littéraire basque, et résoudre des problématiques théoriques et pratiques de ces domaines.
 • Mettre en lien l’histoire, la culture et la langue, en analysant les processus évolutifs de chacun.
 • Étudier et analyser un texte littéraire, une production culturelle ou un document historique en employant les arguments adéquats et en les structurant avec précision. Pour cela, recourir aux outils, méthodes et théories de la critique littéraire ou de l'histoire.

 

 • Euskararen literatura-tradizioa kritikoki aztertzea eta eremu horietako problema teoriko eta praktikoak ebaztea.
 • Historia, kultura eta hizkuntzaren arteko loturen egitea, haien bilakaerak aztertuz.
 • Literatura, kultura-ekoizpen bat edo dokumentu historiko bat landu, aztertu eta azaltzeko beharrezkoak diren argudioak era egituratu eta zehatzean osatzea, eta, horretarako, literatura-kritikaren edo historiaren berezko teoria, metodo eta baliabideetan oinarritzea.
Lire moins

Bibliographie

Etxeberria. I. & Kalzakorta. J. 2009. Herri literatura. Labayru ikastegia.

Luku. A. 2014. Libertitzeaz. Pamiela.

Garamendi. M. A. 1991. El teatro popular vasco. Semiótica de la representación. ASJUren gehigarriak XXI. Donostia: Gipuzkoako Foru Aldundia.

Gartzia. J. 2001. Bat-bateko bertsolaritza. Gakoak eta azterbideak. Bertsozale elkartea.

Herri literatura jardunaldietako antologia – Euskaltzaindia ( http://www.euskaltzaindia.eus/index.php?option=com_content&view=article&id=4112&Itemid=735&lang=fr )

Lire moins